гр.Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 103, ет.1

П О К А Н А ЗА ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Читалищното Настоятелство на Народно Читалище „Искра – 1924“ Варна свиква Общо отчетно събрание на 25.03. 2022 г. в 16.00 ч. в сградата на читалището на адрес: ул. „ Капитан Райчо Николов“ 103Дневен ред: 1.

Отчет за дейността на НЧ „ Искра-1924“ за 2021 г. и финансов отчет за 2021 г.2.Отчет на Проверителната комисия на читалището.

3.Гласуване на бюджет на читалището за 2022 г. и насоки за дейността му за 2022г.4.Разни.Каним всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на събранието. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание във основа на писменно пълномощно .

При липса на кворум на основание чл. 15 ал. 3 от ЗНЧ Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и със същия дневен от 17.00 ч. Събранието ще се проведе при спазване на действащите противоепидемични мерки.Писмените материали във връзка с Общото събрание ще са на разположение в читалището на адрес: ул. „ Капитан Райчо Николов“ 103 в рамките на работното време .